Valorisatie van onderzoeksresultaten en kennis

U weet als vertegenwoordiger van een kennisorganisatie als geen ander hoe belangrijk valorisatie (het proces van waardecreatie uit kennis) is. Bij het beoordelen van kennisorganisaties en onderzoek spelen de maatschappelijke relevantie en bruikbaarheid van resultaten in toenemende mate een rol.

De economische en maatschappelijke impact van onderzoek worden vergroot wanneer de kennis geschikt wordt gemaakt, en daadwerkelijk beschikbaar komt, voor verdere toepassing in de praktijk. Onderzoek biedt dan ook voordelen voor mens en maatschappij. Valorisatie zorgt ervoor dat wetenschappelijk onderzoek leidt tot innovatie.

Een interactief proces biedt de beste kans op utilisatie, waarbij onderzoekers, bedrijven en gebruikers elkaar ontmoeten en hun visie op de richting van een onderzoek op elkaar overdragen.

Van Winkelen Marketing Diensten kan u helpen, valorisatiecriteria te ontwikkelen, valorisatie in kaart te brengen, de maatschappelijke relevantie van onderzoek te meten en verbetermaatregelen te ontwerpen en implementeren.

STW

Een voorbeeld uit de medische wereld: een clinicus kan aangeven aan welke eisen een bepaald instrument moet voldoen om zijn werk in het ziekenhuis effectiever of gemakkelijker te maken en zal daarbij natuurlijk het belang van de genezing van de patiënt centraal stellen.
Daarnaast kan een onderzoeker ideeën aandragen voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, die door de fabrikant in samenwerking met clinici op hun maakbaarheid en marktmogelijkheden kunnen worden getoetst. Kennisontwikkeling en de (medische) praktijk staan door valorisatie in dienst van elkaar.

Meerwaarde voor kennisorganisaties

Van Winkelen Marketing Diensten kan u helpen bij:

  • Het ontwikkelen en toetsen van valorisatiecriteria;
  • Het in kaart brengen en kwantificeren van utilisatie-inspanningen;
  • Het leveren van input voor zelfevaluaties volgens het SEP (Standaard Evaluatie Protocol);
  • Het achterhalen van succesfactoren en verbeterpunten op het gebied van valorisatie;
  • Het ontwikkelen van praktische handvatten om direct aan de slag te gaan met valorisatie.
Foto Utilisatie
Foto tafel opstelling

Het maatschappelijke belang van onderzoek en valorisatie

De Nederlandse samenleving moet kunnen profiteren van wetenschappelijk onderzoek. Door een nauwe samenwerking tussen onderzoekers, kennisorganisaties, bedrijven en gebruikers bouwen we gezamenlijk aan het bestendigen van onze kenniseconomie en kunnen wetenschappelijke resultaten worden ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ook in de politiek is valorisatie een belangrijk onderwerp. Financiële middelen zijn schaars en bij het toekennen van onderzoeksfinanciering en subsidies wordt steeds meer gelet op de economische en maatschappelijke impact van onderzoek.

Een brug slaan tussen wetenschap en toepassing in de praktijk is voor een kennisorganisatie niet altijd eenvoudig. Onderzoekers focussen op fundamenteel onderzoek en het bedrijfsleven wil op haar beurt toewerken naar commercialisatie. Daarnaast vraagt u zich misschien af wat praktisch gericht onderzoek is volgens de gebruikers. Hoe zorgt u er voor dat er een constructieve samenwerking tot stand komt, zodat alle partijen uiteindelijk profiteren van onderzoek?

Het bewerkstelligen van utilisatie, evenals het aantonen van de inspanningen die in dit licht door uw organisatie worden geleverd, is geen sinecure. Van Winkelen Marketing Diensten kan u helpen om uw positie op dit gebied te verbeteren en kennisvalorisatie beter te monitoren.

Neem voor meer informatie contact met ons op.